Hướng dẫn cài đặt webgame Không Minh Quyết Việt Hóa 90%
Download :
Pass unrar : tuan565
+ Lệnh set time Centos : date +%T -s “11:14:00”
+ Ai bị lỗi mở .vmx lên bị trắng thì mở file .vmx bằng notepad hoặc notepad++ xóa 2 dòng cuối đi lưu lại rồi mở lại là ok

Soundtrack : K-391 – Crazy Bass 2012
Link :

▷ Spotify:

▷ Free Download:

▷ K-391:
Homepage:
Spotify:
Facebook:
Youtube:
Google +:

Nguồn: https://war-thai.org/

Xem thêm bài viết khác: https://war-thai.org/category/game